010-2541010 info@actionairco.nl

Voorwaarden

Begripsomschrijvingen

a. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Action Airco Rijnmond een overeenkomst is aangegaan voor de levering van producten.
b. Overeenkomst: iedere overeenkomst, zowel schriftelijk als elektronisch, die tussen Action Airco Rijnmond en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
c. Producten en diensten: het onderwerp van één of meerdere overeenkomst(en).
d. Opdrachtbevestiging: een door Action Airco Rijnmond verstrekte, schriftelijke verklaring dat een overeenkomst is afgesloten met de opdrachtgever
Aanbiedingen, overeenkomst

a. Het uitbrengen van een prijsopgave verplicht Action Airco Rijnmond niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
b. Aanbiedingen van Action Airco Rijnmond zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking(en) worden aanvaard.
c. Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Action Airco Rijnmond kunnen zowel schriftelijk als elektronisch worden aangegaan.
d. Wijzigingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de oorspronkelijke overeenkomst gelden slechts indien deze wijzingen en/of aanvullingen schriftelijk zijn vastgelegd in een separate overeenkomst.
e. Alle opgaven door Action Airco Rijnmond van specificaties en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan. Action Airco Rijnmond kan echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen
f. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst kosteloos te annuleren.
Prijzen, tarieven

a. Alle prijzen en tarieven van Action Airco Rijnmond zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere door een overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.
b. De door Action Airco Rijnmond opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform de in de overeenkomst vastgelegde specificaties.
c. Bij samengestelde aanbiedingen geldt geen verplichting tot levering van een gedeelte van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
d. Indien tussen Action Airco Rijnmond en de opdrachtgever geen prijs is overeengekomen, zullen de dan geldende prijzen, tarieven en/of nacalculatie gelden.
e. Een als schatting opgegeven prijs is niet bindend.
Prijs-, tariefswijzigingen

a. Action Airco Rijnmond is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich één of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzend- en/of transmissiekosten, van lonen, van werkgeverslasten van sociale- en/of volksverzekeringen, van fiscale heffingen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande heffingen van een overheid op grondstoffen, materialen, producten, energie of reststoffen, een wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het genoemde vergelijkbaar zijn.
b. Action Airco Rijnmond kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Met inachtneming van deze voorwaarden zijn overeengekomen prijzen uitsluitend geldend voor de betreffende overeenkomst.

Betaling

a. De opdrachtgever zal de hem krachtens de overeenkomst in rekening gebrachte bedragen, direct aan Action Airco Rijnmond betalen, zonder zich op enige korting, verrekening en/of opschorting te kunnen beroepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De bedragen dienen contant aan de chauffeur van de transporteur van Action Airco Rijnmond te worden voldaan, dan wel ten kantore van Action Airco Rijnmond à contant te worden voldaan.
b. Action Airco Rijnmond is gerechtigd bij een overeengekomen prestatie in gedeelten, na (op)levering van ieder gedeelte, dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De kosten voor de gehele overeenkomst kunnen door Action Airco Rijnmond ook in één keer in rekening worden gebracht.
c. Bij niet contante betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Action Airco Rijnmond op de opdrachtgever direct opeisbaar.
d. Bij een niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op tenminste vijftien procent van de hoofdsom
met een minimum van vijfendertig Euro.
Levering

a. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering ter plaatse waar Action Airco Rijnmond haar bedrijf uitoefent.
b. Action Airco Rijnmond is niet gehouden in gedeelten producten te leveren.
c. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering krachtens de overeenkomst. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim te zijn, indien hij niet meewerkt aan de totstandkoming van één of meer te leveren producten en/of de te leveren producten niet in ontvangst neemt c.q. accepteert.
d. Iedere levering door Action Airco Rijnmond aan de opdrachtgever waarbij het auteursrecht wordt overgedragen, geschiedt onder voorbehoud van eigendom, totdat de opdrachtgever aan al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst gehouden is,met inbegrip van rente en kosten.
e. Indien vervoer of transmissie van de te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever draagt de risico van het transport. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en/of andere netwerken en daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

Leveringstermijn

a. Een door opgegeven leveringstermijn heeft slechts een indicatieve strekking. Action Airco Rijnmond is eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
b. De binding van Action Airco Rijnmond aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever één of meer wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst aan te brengen.
c. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Action Airco Rijnmond gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering mogelijk te maken, ook indien hiervoor door de opdrachtgever activiteiten buiten de normale kantooruren ontplooid dienen te worden.
d. Bij niet naleving van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is een overeengekomen termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Action Airco Rijnmond nodig is. Action Airco Rijnmond is als dan, onverlet de haar krachtens de wet toegekomen rechten, bevoegd nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim herstelt. Daarna zal Action Airco Rijnmond de overeenkomst binnen redelijke termijn uitvoeren.
Inspectie, klachten en garantie

a. De opdrachtgever is verplicht om met bekwame spoed na levering te onderzoeken of Action Airco Rijnmond de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Action Airco Rijnmond er terstond, doch uiterlijk binnen tien dagen, schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
b. Action Airco Rijnmond is steeds gerechtigd een nieuwe prestatie in plaats van een eerdere prestatie te stellen.
c. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek en/of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
d. De prestatie van Action Airco Rijnmond geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of beschikbaar heeft gesteld.
e. Action Airco Rijnmond is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of teksten of materialen of informatiedragers die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
f. Action Airco Rijnmond geeft 1 jaar garantie, mits de airco deugdelijk is geïnstalleerd, gemonteerd en onderhouden.
g. Indien een apparaat defect aankomt en er wordt met de klantenservice van Action Airco Rijnmond overeengekomen dat het apparaat terug gezonden mag worden, kan dit enkel en alleen via correct vervoer in de originele doos geschieden.
Inhoud en wijzigingen overeenkomst

a. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van een overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Action Airco Rijnmond niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen specificaties of andere mededelingen.

Auteursrechten, intellectueel eigendom

a. De opdrachtgever garandeert Action Airco Rijnmond dat met name door het openbaar of toegankelijk maken van databestanden en/of informatiedragers geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die Action Airco Rijnmond en/of derden kunnen doen gelden krachtens de geldende auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van of het recht van intellectueel of industrieel eigendom en de regelgeving met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Action Airco Rijnmond zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.
Overmacht

a. Indien Action Airco Rijnmond door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
b. Indien de overmachttoestand drie maanden of langer duurt, hebben zowel de opdrachtgever als Action Airco Rijnmond het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
c. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
d. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Action Airco Rijnmond onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Action Airco Rijnmond kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden ook gerekend problemen bij toeleveranciers van Action Airco Rijnmond transport en/of transmissiefaciliteiten en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.
Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Action Airco Rijnmond uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
b. Action Airco Rijnmond is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
c. Action Airco Rijnmond is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.
d. De opdrachtgever vrijwaart Action Airco Rijnmond uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.
Ontbinding van de overeenkomst, verzuim

a. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden van Action Airco Rijnmond voortvloeien, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Action Airco Rijnmond gerechtigd de uitvoering van alle afgesloten overeenkomsten met de opdrachtgever direct op te schorten of geheel of gedeeltelijk
te ontbinden.
b. Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Action Airco Rijnmond de opdrachtgever binnen redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is Action Airco Rijnmond gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende is zeker gesteld.

Overdracht van rechten en verplichtingen

a. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Action Airco Rijnmond
b. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Action Airco Rijnmond
Toepassing recht, geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door Action Airco Rijnmond gesloten overeenkomsten met een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, ontstaan uit de Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, met dien verstande dat Action Airco Rijnmond het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke colleges.
Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Action Airco Rijnmond gesloten overeenkomsten.
b. De algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.

EEN EN ANDER IS ALS CONCEPT VOORWAARDEN GEPLAATST EN KAN DERHALVE AFWIJKEN.